ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 червня 2003 р. № 976

ТИПОВИЙ  ДОГОВІР

про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги

 м. ________________________

___   ________________      200_ р.

 

(назва підприємства, що надає житлово-комунальні послуги)

(далi — підприємство) в особi ___________________________________________

                             (посада, прiзвище, iм’я та по батьковi)

що дiє на пiдставi _____________________________________________________

                                                   (статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію)

_______________________________________________________, з одного боку,

 

та___________________________________________(далі — громадянин), який є

                  (прiзвище, iм’я, та  по батьковi громадянина)

 

власником (наймачем) житлового приміщення на підставі ____________________________________________________________________,

                            (номер, дата видачі свідоцтва про  право  власності, договір найму житла)

з другого боку, уклали цей договiр про нижченаведене.

Предмет договору

1. Підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні  заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та плати за комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (далі — житлово-комунальні послуги), що утворилася станом на ___________________ _______________________, на суму  ____________________________________

                                                                                          (сума цифрами та словами)

_____________________________________________________________________

з ____     __________   200__ р.   до  ___   __________ 200__ р.,  у тому числі:

 

200_  рік _________________    гривень

                               (цифрами )

200_  рік _________________    гривень

                        (цифрами )

200_  рік _________________    гривень

                               (цифрами )

200_  рік _________________    гривень

                        (цифрами )

200_  рік _________________    гривень, з розподілом за  місяцями:

(цифрами)

________________               __________________      ___________________

________________               __________________      ___________________

________________               __________________      ___________________

________________               __________________      ___________________

Сума поточного щомісячного платежу за житлово-комунальні послуги становить  _____________________________________________________________  гривень.

( цифрами та словами)

Права та обов’язки сторін

2. Підприємство зобов’язується:

1) на період погашення реструктуризованої заборгованості загальну суму платежів, що вносяться громадянином на  погашення реструктуризованої заборгованості, установлювати в розмірі, який не перевищує 25 відсотків доходів, що визначаються під час  нарахування субсидій для працюючих громадян, і 20 відсотків – для пенсіонерів та інших осіб, що отримують будь-які види соціальної допомоги;

2) у разі   зміни у складі  зареєстрованих в  житловому приміщенні осіб, розміру їх доходу або рівня тарифів на житлово-комунальні послуги проводити перерахунок реструктуризованої заборгованості;

 3) у разі дострокового погашення боргу приймати  рiшення про дострокове припинення дії  договору.

3. Підприємство має право приймати рiшення про дострокове розiрвання договору про реструктуризацію у разі:

дострокового погашення реструктуризованої заборгованості;

відчуження громадянином житлового приміщення;

подання громадянином заяви  про розірвання договору;

подання громадянином документів з недостовірними відомостями.

4. Громадянин зобов’язується:

забезпечити своєчасне погашення боргу за житлово-комунальні послуги  згiдно з умовами, визначеними договором;

у разі розірвання договору при відчуженні житлового приміщення сплатити невнесену суму розстроченого боргу та суму нарахованої пені.

5.       Громадянин має право:

достроково погасити борг в повному обсязі або його частину;

достроково розiрвати  договiр;

вимагати проведення перерахунку у зв’язку із зміною у складі зареєстрованих у житловому приміщенні  осіб  або розміру їх доходу.

 

Відповідальність сторін

 6. У разі несвоєчасного внесення плати за договором нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше ніж 100 відсотків загальної суми боргу, за умови відсутності перед громадянином заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших будь-яких видів соціальної допомоги.

Інші умови

7. Договір набирає чинності з моменту  укладення, але не раніше ніж
1 липня 2003 р.,  і діє до  ____      ___________  200_ року.

8. У разі коли доходу громадянина, який уклав договір про реструктуризацію заборгованості, не вистачає для  повного  погашення боргу, строк дії договору продовжується за його письмовою заявою до повного погашення.

9. Договiр складено у двох примірниках (по одному  примірнику для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу.

10.  Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою сторін.

11. Дія договору може бути припинена згідно із законодавством.

 

 Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін

 

Підприємство

__________________________________

__________________________________

 

Громадянин

______________________________

______________________________

 

_________            ______________

     (пiдпис)              (ініціали та прізвище)

 

 

         МП

 

 

__________          ______________

        (підпис)             (ініціали та прізвище)