ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА

Львiвськоїобластi

В И К О Н А В Ч И Й    К О М I Т Е Т

Р I  Ш Е Н Н Я

 

18.06.2020  м. Червоноград                                       №  84

 

Про встановлення тарифiв КП «Червоноградводоканал»

на централізоване водопостачання  та централізоване

водовiдведення структурою

 

             Керуючись  ст. 28 Закону України  №280/97-ВР від 21.05.1997 р. «Про мiсцеве самоврядування в Українi»,  Законом України вiд 09.11.2017 р. № 2189-VIII «Про житлово - комунальнi послуги», Законом України №2918-ІІІ від 10.01.2002 р. «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Порядком формування тарифiв на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення», затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 3 квітня 2019 р. № 291), Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України вiд 12.09.2018р. №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги, поданих для їх встановлення», Наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово - комунального господарства України від 05.06.2018р. №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір змiни цiн/тарифiв на комунальнi послуги з обґрунтуванням такої необхiдностi», враховуючи заяву КП «Червоноградводоканал» від 12.05.2020 р. № 330, виконавчий комiтет  Червоноградської мiської ради:

 

ВИРIШИВ:

 

1. Встановити комунальному пiдприємству «Червоноградводоканал»:

1.1. тарифи на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення згідно додатку № 1;

1.2. структуру тарифу  на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення згiдно додатку № 2.

 

2.   На виконання ст.10 Закону України «Про житлово - комунальнi послуги»

КП «Червоноградводоканал» у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у дію, повідомляє про це споживачів, з посиланням на дане рішення.

 

3 Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 30.08.2018 р.

№ 155 «Про встановлення тарифів КП «Червоноградводоканал» на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) із структурою», Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 23.08.2019 р. №162 «Про встановлення тарифів КП «Червоноградводоканал» на

централізоване водопостачання та водовідведення для підприємств, які не розміщені в житлових багатоповерхових будинках із структурою», Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 24.10.2019 р. № 193 «Про встановлення тарифів КП «Червоноградводоканал» на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів приватного сектору із структурою» вважати такими, що втратили чинність.

 

4. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради  Балка Д.I.

 

 

Мiський голова                  (підпис)           А. ЗАЛIВСЬКИЙ

 

 

Додаток  № 1

 до рiшення виконавчого комітету

   Червоноградської мiської ради

   18.06.2020 84

 

 

 

 

 

 

Тарифи  КП ″Червоноградводоканал″

на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення

 

 

 

 

Одиниця

вимiру

Централізоване водопостачання

Централізоване водовiдведення

Тариф на централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення

грн/м3

(з ПДВ)

13,49

12,59

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Керуючий справами 

виконавчого комiтету(підпис)                          Г.ТИМЧИШИН

 

Додаток  № 2

                       до рiшення виконавчого   комітету

     Червоноградської мiської ради

                                                             18.06.202084

 

 

Структура тарифу КП ″Червоноградводоканал″ на

централiзоване водопостачання та централізоване водовiдведення

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування

показникiв

Централiзоване водопостачання

Централiзоване водовiдведення

усього,

тис.грн

грн/м3

усього,

тис.грн

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собiвартiсть, усього, зокрема:

30630,44

10,26

26212,39

9,58

1.1

прямi матерiальнi витрати, зокрема:

10927,18

3,66

5362,40

1,96

1.1.1

покупна вода/послуги сторонніх підприємств з очистки стоків

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

покупна вода у природному стані

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

електроенергiя

9191,83

3,08

4925,78

1,80

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

1735,35

0,58

436,63

0,16

1.2

прямi витрати на оплату працi

7086,67

2,37

12223,47

4,47

1.3

iншi прямi витрати,  зокрема:

7423,13

2,49

4182,15

1,53

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

1518,92

0,51

2597,06

0,95

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

903,13

0,30

669,68

0,24

1.3.3

iншi прямi витрати

5001,08

1,68

915,42

0,33

1.4.

загальновиробничi витрати, зокрема:

5193,45

1,74

4444,36

1,62

1.4.1

витрати на оплату працi

3356,29

1,12

2872,19

1,05

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

704,80

0,24

603,14

0,22

1.4.3

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

179,15

0,06

153,31

0,056

1.4.4

видатки, пов’язанi зi сплатою податкiв та зборiв

205,59

0,069

175,94

0,064

1.4.5

iншi витрати

747,62

0,25

639,78

0,23

2

Адмiнiстративнi витрати, зокрема:

2300,47

0,77

1968,66

0,72

2.1

витрати на оплату працi

1642,01

0,55

1405,17

0,51

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Найменування

показникiв

Централiзоване

водопостачання

Централiзоване

водовiдведення

усього,

тис.грн

грн/м3

усього,

тис.грн

грн/м3

1

2

3

4

5

6

2.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

349,25

0,12

298,87

0,11

2.3

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів

7,76

0,0026

6,64

0,0024

2.4

iншi витрати

301,45

0,10

257,97

0,094

3

Витрати на збут, зокрема:

605,22

0,20

517,92

0,19

3.1

витрати на оплату працi

452,44

0,15

387,19

0,14

3.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

99,54

0,033

85,18

0,031

3.3

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів

3,76

0,0013

3,22

0,0012

3.4

iншi витрати

49,47

0,017

42,33

0,015

4

Iншi операцiйнi витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фiнансовi витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собiвартості

33536,12

11,24

28698,97

10,49

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Планований прибуток, зокрема:

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

чистий прибуток, зокрема:

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.1

дивiденди

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.3

на розвиток виробництва

(виробничi iнвестицiї)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартiсть водопостачання/

водовідведення для споживачів за відповідними тарифами

33536,12

11,24

28698,97

10,49

10

Тариф на послугу з централiзованого водопостачання тацентралізованого водовiдвення,  грн/м3 (з ПДВ)

 

13,49

 

12,59

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комiтету (підпис)   Г. ТИМЧИШИН